Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z terenu Gminy Kijewo Królewskie

Kijewo Królewskie, dnia 20 stycznia 2020 roku.

Zapytanie ofertowego
w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych polskich
równowartości kwoty 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie zamówienia publicznego, realizowanego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2019 r., poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy zwracamy się z zapytaniem ofertowym o ocenę dostaw, usług.

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim
ul. Chełmińska 7B
86-253 Kijewo Królewskie
NIP: 875-144-20-27

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla siedmiu osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z terenu Gminy Kijewo Królewskie. Planowany miesięczny zakres usług u jednej osoby będzie wynosił:
- zajęcia z pedagogiem dla jednej osoby w wymiarze do 8 godzin miesięcznie,
- zajęcia z logopedą dla jednej osoby w wymiarze do 8 godzin miesięcznie,
- zajęcia z rehabilitacji ruchowej dla jednej osoby w wymiarze do 10 godzin miesięcznie,
- terapia ruchowa z elementami integracji sensorycznej dla jednej osoby w wymiarze do 8 godzin miesięcznie,
- terapia neurologopedyczna dla jednej osoby w wymiarze do 8 godzin miesięcznie.
Liczba godzin i osób objętych usługami może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) i nie można jej dokładnie określić z uwagi na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów w związku ze zmieniającym się ich stanem zdrowia. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za liczbę godzin oraz liczbę osób objętych usługami. Zamawiający poniesie koszty za faktyczną ilość godzin zrealizowanych usług u poszczególnych osób.
Zamawiający wymaga prowadzenia dokumentacji wykonanej usługi tj. karty czasu pracy osoby świadczącej usługi (zawierającej wyszczególnienie ilości godzin świadczonych usług), w której osoba/opiekun własnoręcznym podpisem potwierdzi wykonanie usługi oraz prowadzenie indywidualnej karty klienta zawierającej informacje oceny funkcjonowania społecznego, planu działań i realizacji działań terapeutycznych. Po każdym zakończonym miesiącu, Wykonawca przekazuje do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim w/w dokumentację.

III. Termin realizacji zamówienia:

luty 2020 rok – grudzień 2020 rok
 
IV. Wymagane kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r.. Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.):

1. Posiadanie statusu:
- przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawa przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. , poz. 1292 z późn.),
- fundacji,
- stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
- szpitalu psychiatrycznym,
- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
- ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
- innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Ponadto osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a  w/w Rozporządzenia, musi posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
- kształtowania nawyków celowej aktywności,
- prowadzenia treningu zachowań społecznych.

V. Miejsce wykonywania usług:

Teren Gminy Kijewo Królewskie.

VI. Warunki płatności:

Płatność za wykonane usługi przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury i przedłożenia kart czasu pracy oraz indywidualnych kart, o których mowa w pkt. II niniejszego zaproszenia do składania ofert.

VII. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę (zał. nr 1), oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 2) oraz wzór umowy (zał. nr 3) należy złożyć w formie pisemnej mailowo na adres: gops@kijewo.pl, osobiście lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta dotycząca specjalistycznych usług opiekuńczych” do dnia 30.01.2020 roku do godz. 12.00.

VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium wyboru oferty będzie cena brutto za 1 godzinę podaną przez Wykonawcę na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

IX. Udzielenie zamówienia:

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi ofertę na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z najniższą ceną za 1 godzinę. 
2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia. Podpisanie umowy na wykonanie zadania nastąpi w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie, że wystawienie faktury nastąpi po zakończeniu usługi w rozliczeniu miesięcznym. Płatność: przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

X. Kontakt:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim – Cecylia Rzeźnikowska, tel. 56 686 70 54.

XI. Załączniki:

1. Formularz oferty – załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia pobierz (20kB) plik
2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia pobierz (15kB) plik
3. Wzór Umowy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia pobierz (34kB) plik
   


Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty pobierz (487kB) plik

metryczka


Wytworzył: Cecylia Rzeźnikowska (20 stycznia 2020)
Opublikował: Anna Wojtaszek (21 stycznia 2020, 13:08:32)

Ostatnia zmiana: Anna Wojtaszek (6 lutego 2020, 08:59:36)
Zmieniono: dodanie informacji o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2114