„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z terenu Gminy Kijewo Królewskie w 2023 roku”.

Zapytanie ofertowego 
w sprawie zamówienia publicznego 
o wartości szacunkowej netto mniejszej niż 130 000 złKijewo Królewskie, dnia 03 stycznia 2023 roku. 
GOPS.271.1.2023 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z terenu Gminy Kijewo Królewskie w 2023 roku”. Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

I. Zamawiający: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim 
ul. Chełmińska 7B 
86-253 Kijewo Królewskie 
NIP: 875-144-20-27 
tel. 533 737 197, e-mail: gops@kijewo.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z terenu Gminy Kijewo Królewskie w 2023 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). 
Planowany miesięczny zakres usług u jednej osoby będzie wynosił: 
- zajęcia z pedagogiem dla jednej osoby w wymiarze do 8 godzin miesięcznie, 
- zajęcia z logopedą dla jednej osoby w wymiarze do 8 godzin miesięcznie, 
- zajęcia z rehabilitacji ruchowej dla jednej osoby w wymiarze do 10 godzin miesięcznie, 
- terapia ruchowa z elementami integracji sensorycznej dla jednej osoby w wymiarze do 8 godzin miesięcznie, 
- terapia neurologopedyczna dla jednej osoby w wymiarze do 8 godzin miesięcznie, 
- zajęcia z psychoterapii dla jednej osoby w wymiarze do 8 godzin miesięcznie. 
Liczba godzin i osób objętych usługami może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) i nie można jej dokładnie określić z uwagi na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów w związku ze zmieniającym się ich stanem zdrowia. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za liczbę godzin oraz liczbę osób objętych usługami. Zamawiający poniesie koszty za faktyczną ilość godzin zrealizowanych usług u poszczególnych osób. Zamawiający wymaga prowadzenia dokumentacji wykonanej usługi tj. karty czasu pracy osoby świadczącej usługi (zawierającej wyszczególnienie ilości godzin świadczonych usług), w której osoba/opiekun własnoręcznym podpisem potwierdzi wykonanie usługi oraz prowadzenie indywidualnej karty klienta zawierającej informacje oceny funkcjonowania społecznego, planu działań i realizacji działań terapeutycznych. Po każdym zakończonym miesiącu, Wykonawca przekazuje do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim w/w dokumentację. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami terapeutów do osoby, u której świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze.

III. Termin realizacji zamówienia: 
styczeń 2023 rok – grudzień 2023 rok 

IV. Wymagane kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r.. Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.): 
1. Posiadanie statusu: 
- przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawa przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. , poz. 162 z późn. zm.), 
- fundacji, 
- stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną. 
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji
medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. 
3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek: 
- szpitalu psychiatrycznym, 
- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 
- ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, 
- innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
4. Ponadto osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a w/w Rozporządzenia, musi posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, 
- kształtowania nawyków celowej aktywności,
- prowadzenia treningu zachowań społecznych.

V. Miejsce wykonywania usług: 
Teren Gminy Kijewo Królewskie.

VI. Warunki płatności: 
Płatność za wykonane usługi przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury i przedłożenia kart czasu pracy oraz indywidualnych kart, o których mowa w pkt. II niniejszego zaproszenia do składania ofert.

VII. Miejsce i sposób składania ofert: 
1. Ofertę (zał. nr 1), oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 2) oraz wzór umowy (zał. nr 3) należy złożyć w formie pisemnej mailowo na adres: gops@kijewo.pl, osobiście lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Szlachecka 1, 86-253 Kijewo Królewskie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta dotycząca specjalistycznych usług opiekuńczych” do dnia 10.01.2023 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim). 
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną.

VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 
1. Kryterium wyboru oferty będzie cena brutto za 1 godzinę podaną przez Wykonawcę na formularzu
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia. 
2. Cena brutto realizacji zamówienia za 1 godzinę usług jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest
ponieść w związku z wykonaniem zamówienia.

IX. Udzielenie zamówienia: 
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi ofertę na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z najniższą ceną za 1 godzinę. 
 2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia. Podpisanie umowy na wykonanie zadania nastąpi w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 
6. Zamawiający zastrzega sobie, że wystawienie faktury nastąpi po zakończeniu usługi w rozliczeniu
miesięcznym. Płatność: przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

X. Kontakt: 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim – Cecylia Rzeźnikowska, 
tel. 533 737 197, e-mail: gops@kijewo.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Obsługa umów cywilnych pozostałych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż: Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 86-253 Kijewo Królewskie, ul. Chełmińska 7B, e-mailowo: gops@kijewo.pl, telefonicznie: 533737197/ 56 686-70-54. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres p.mackowiak@jumi2012.pl 
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b w celu wykonania umowy. Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest wymogiem umownym. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli realizować z Tobą umowy. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.Kierownik 
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 w Kijewie Królewskim
  Cecylia Rzeźnikowska 

Załączniki: 

metryczka


Wytworzył: Cecylia Rzeźnikowska (3 stycznia 2023)
Opublikował: Wiesława Maciejczak (3 stycznia 2023, 13:09:47)

Ostatnia zmiana: Wiesława Maciejczak (19 stycznia 2023, 12:47:46)
Zmieniono: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 83