Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2021

wybrany kandydat: Patrycja Kurdynowska, Unisław 
uzasadnienie wyboru: osoba spełnia wszystkie wymagania i oczekiwane na w/w stanowisku


Wytworzył: Cecylia Rzeźnikowska (21 stycznia 2022)
Wprowadził: Cecylia Rzeźnikowska (21 stycznia 2022, 09:49:13)stanowisko:

podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i dodatków mieszkaniowych

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim
termin składania dokumentów: 20 grudnia 2021  12:00
Nabór na wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i dodatków mieszkaniowych


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim ogłasza nabór na stanowisko:
podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i dodatków mieszkaniowych

Przedmiot naboru:

1) Stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i dodatków mieszkaniowych;
2) Wymiar czasu pracy: 1 etat;
3) Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim;
4) Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2022 r.

I Wymagania niezbędne:

1.wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem;
2. znajomość przepisów prawa z zakresu świadczeń rodzinnych;
3. znajomość ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
4. znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
5. znajomość ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
6. znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
7. znajomość ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
8. znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną
znajomością ww. ustaw i rozporządzeń w sprawie trybu postępowania o ww.
świadczenia;
9. bardzo dobra znajomość obsługi programów MS Office (Excel, Word), umiejętność
obsługi poczty e-mail oraz obsługi urządzeń biurowych;
10. obywatelstwo polskie;
11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
12. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
13. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
14. minimum 1 rok doświadczenia w administracji publicznej;
15. nieposzlakowana opinia.


II Wymagania dodatkowe :


1. umiejętność interpretacji przepisów prawa;
2. umiejętność formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych;
3. umiejętność analitycznego myślenia;
4. umiejętność rozwiązywania problemów;
5. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole;
6. odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, sumienność;
7. umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów;
8. umiejętność planowania pracy;
9. gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
10. mile widziane doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i dodatków mieszkaniowych.


III Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
:

1. udzielanie informacji dotyczących warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, dodatków mieszkaniowych oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń;
2. przyjmowanie wniosków, sprawdzanie ich zgodności pod względem merytorycznym i formalnym;
3. rozpatrywanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych, prowadzenie rejestru i ewidencji złożonych wniosków;
4. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dodatków mieszkaniowych;
5. sporządzanie list wypłat realizowanych świadczeń;
6. prowadzenie korespondencji w powyższych sprawach;
7. prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
8. przygotowywanie analiz, raportów i sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych w zakresie określonym przez przełożonego;
9. prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie powierzonych spraw zgodnie z przepisami prawa;
10. gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych spraw;
11. stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się z przepisami;
12. praca w systemach komputerowych obsługujących świadczenia rodzinne, wychowawcze i dodatki mieszkaniowe;
13. prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych;
14. przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;
15. wydawanie zaświadczeń na żądanie osoby ubiegającej się o ich wydanie;
16. weryfikacja i aktualizacja świadczeń rodzinnych długoterminowych;
17. współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi;
18. współpraca z komornikiem sądowym;
19. udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
20. wykonywanie innych poleceń zleconych przez Kierownika.

IV Warunki pracy na stanowisku:

1. praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Szlachecka 1;
2. praca wymagająca bezpośredniej obsługi klienta;
3. wykonywanie obowiązków pod presją czasu, odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem;
4. wykonywanie zadań przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniach sztucznie oświetlonych;
5. wyjazdy służbowe związane z uczestnictwem w szkoleniach;
6. stanowisko komputerowe wyposażone w pakiet biurowy i programy do obsługi świadczeń;
7. oprogramowanie MS Windows;
8. rozpoczęcie stosunku pracy 1 styczeń 2022 roku.

V Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.


VI Wymagane dokumenty:
 
1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
2. CV;
3. list motywacyjny;
4. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy;
5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
7. w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska; 9. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
11. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 nr 119/1-(zwanym dalej RODO);
12. inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

VII Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim lub przesłać pocztą elektroniczną na adres gops@kijewo.pl w terminie do dnia 20 grudnia 2021 roku do godz. 12.00 na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Szlachecka 1, 86-253 Kijewo Królewskie

z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i dodatków mieszkaniowych”.

1. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Ośrodka).
2. Dodatkowe informacje: tel. 533 737 197.
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu z ważnych przyczyn.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim.


VIII Klauzula informacyjna
:

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).
2. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
3. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim.
4. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Rekrutacja pracowników


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

  • Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 86-253 Kijewo Królewskie, ul. Szlachecka 1, e-mailowo: gops@kijewo.pl, telefonicznie: 56 686-70-54.
  • Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: p.mackowia@jumi2012.pl
  • Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c art. 9 ust. 2 lit. b art. 10 RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę zgodnie z ustawą Kodeks Pracy oraz przepisami szczególnymi
  • Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  •  Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
  •  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 1 miesiąca od zakończenia rekrutacji. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność.
  •  Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.
  • Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  •  Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
treść ogłoszenia (31kB) plik
oświadczenie 1 (16kB) plik
kwestionariusz (15kB) plik
informacja o wynikach naboru.png (723kB) plik

Data ogłoszenia: 2021-12-08

metryczka


Wytworzył: Cecylia Rzeźnikowska (8 grudnia 2021)
Opublikował: Cecylia Rzeźnikowska (8 grudnia 2021, 14:15:26)

Ostatnia zmiana: Cecylia Rzeźnikowska (21 stycznia 2022, 09:49:13)
Zmieniono: informacja w wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1333