Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  W toku  >  2023
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (1)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (3)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

stanowisko:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik GOPS w Kijewie Królewskim

miejsce pracy: GOPS w Kijewie Królewskim
termin składania dokumentów: 18 października 2023  14:00
Kijewo Królewskie, dn. 29.09.2023 r.
Urząd Gminy Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2 
86-253 Kijewo Królewskie 
tel./fax (56) 686-70-56

Ogłoszenie o naborze 
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
 
Wójt Gminy Kijewo Królewskie ogłasza nabór kandydatów 
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 

I. Nazwa i adres jednostki: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim 
ul. Szlachecka 1 
86-253 Kijewo Królewskie
 
II. Określenie stanowiska: 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim
 
III. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: 
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe; 
3) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.); 
4) co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej; 
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
7) nieposzlakowana opinia; 
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 
IV. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy: 
1) doświadczenie i umiejętności organizacji usług społecznych na rzecz różnych grup społecznych w tym osób starszych, niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami; 
2) znajomość zagadnień i praktyczna wiedza w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i nieaktywnych zawodowo; 
3) doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; 
4) znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, samorządu gminnego, postępowania administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, finansów publicznych, zamówień publicznych oraz kodeksu pracy; 
5) umiejętność kierowania zespołem pracowników; 
6) umiejętność obsługi komputera; 
7) prawo jazdy kat. B; 
8) obowiązkowość, zaangażowanie, dyspozycyjność.
 
V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
1) kierowanie i organizowanie pracy GOPS w sposób zapewniający legalność, skuteczność i efektywność wykonywania zadań jednostki; 
2) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, funduszu alimentacyjnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innych wynikających z przepisów prawa, statutu jednostki i przekazanych do kompetencji; 
3) zarządzanie kadrami i wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników GOPS; 
4) nadzór merytoryczny nad pracą pracowników GOPS oraz kontrola prowadzonej przez nich dokumentacji; 
5) reprezentowanie GOPS na zewnątrz; 
6) analizowanie potrzeb pomocy społecznej w Gminie Kijewo Królewskie oraz ustalanie i planowanie form pomocy w tym zakresie; 
7) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, podmiotami ekonomii społecznej i innymi podmiotami w celu realizacji zadań pomocy społecznej; 
8) pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych; 
9) inicjowanie działań zapobiegawczych degradacji osób, rodzin i grup społecznych; 
10) opracowywanie, aktualizacja oraz skuteczne i efektywne wdrażanie strategicznych programów i planów w zakresie pomocy społecznej i innych zadań realizowanych przez GOPS; 
11) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Kijewo Królewskie dotyczących zadań wykonywanych przez GOPS; 
12) opracowywanie informacji i analiz problemowych, ekspertyz oraz prognoz w zakresie pomocy społecznej; 
13) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach zgodnie z posiadanymi upoważnieniami; 
14) podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań GOPS, w tym z UE; 
15) opracowywanie planu finansowego ośrodka oraz nadzór nad prawidłową realizacją budżetu; 
16) prowadzenie prawidłowej pod względem racjonalności, legalności, gospodarności i zasadności polityki finansowej; 
17) dysponowanie powierzonym mieniem gminy w zakresie zwykłego zarządu; 
18) sprawozdawczość budżetowa; 
19) nadzorowanie zamówień publicznych jednostki; 
20) organizowanie systemu kontroli zarządczej w GOPS; 
21) dokonywanie okresowych ocen pracowników GOPS; 
22) nadzór nad utrzymaniem Biuletynu Informacji Publicznej GOPS; 
23) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Kijewo Królewskie oraz wynikających z potrzeb mieszkańców gminy.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku 
1) Stanowisko administracyjne, kierownicze urzędnicze. 
2) Praca w budynku GOPS i poza Ośrodkiem (Budynek jest dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych.) 
3) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny wymiar czasu pracy. 
4) Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z klientami i rozmowami telefonicznymi, przemieszczanie się wewnątrz budynku oraz w terenie. 
5) Stanowisko wymagające dyspozycyjności i mobilności.

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1) List motywacyjny. 
2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej. 
3) Sporządzona pisemnie koncepcja organizacji pracy i rozwoju GOPS. 
4) Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania). 
5) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe poświadczone własnoręcznie za zgodność z oryginałem. 
6) Kserokopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy, poświadczone własnoręcznie za zgodność z oryginałem lub/i zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
7) Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności. 
8) Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 
9) Pisemne oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. 
10) Pisemne oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do okazania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego).
11) Pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.). 
12) Pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii. 
13) Pisemne oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, o które kandydat się ubiega. 
Dokumenty należy własnoręcznie podpisać.
 
IX. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 18 października 2023 r. do godziny 14:00 (nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu do sekretariatu urzędu) pod adresem: 
Urząd Gminy Kijewo Królewskie 
ul. Toruńska 2 
86-253 Kijewo Królewskie 
w zaklejonych kopertach, z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz dopiskiem:
"Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim." 

X. Informacje dodatkowe: 
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakwalifikowani do dalszego etapu kandydaci, będą poinformowani telefonicznie. 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą  rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone lub odesłane kandydatom, o ile umieszczą w aplikacji prośbę o ich odesłanie. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.kijewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2 oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Szlachecka 1. 
Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć: 
1) oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż; 
2) oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie. 
Brak w/w dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 686-70-56. 
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny oraz nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

        Arkadiusz Stefaniak 
Wójt Gminy

ogłoszenie o naborze z dnia 29.09.2023 r. (592kB) pdf
kwestionariusz osobowy (994kB) pdf
pobierz kwestionariusz osobowy (15kB) word
klauzula informacyjna (445kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dorota Bukowska (30 września 2023)
Opublikował: Agnieszka Smakulska (30 września 2023, 22:52:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129