zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie : 1. Kursów zawodowych, 2. Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, 3. Doradztwa zawodowego, 4. Programu Aktywności Lokalnej – dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, Kijewo Królewskie 54a, 86-253 Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-P/1/2012-POKL
wartość: powyżej 14 tysięcy euro
termin składania ofert: 29 maja 2012  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Fundacja Gospodarcza Pro Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza z ofert niepodlegających odrzuceniu, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena 100%.  

Kijewo Królewskie, dnia 16.05.2012 r.
GOPS-P/1/2012-POKL

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE

Przedmiot zamówienia:
zorganizowanie i przeprowadzenie:
1. Kursów zawodowych,
2. Treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
3. Doradztwa zawodowego,
4. Programu Aktywności Lokalnej – dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy
: zamówienia publicznego


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, Kijewo Królewskie 54a, 86-253 Kijewo Królewskie, tel./fax (56) 686-70-54, Adres strony internetowej zamawiającego: http://gops.kijewo.pl, e-mail: kijewo.krolewskie@interia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie : 1. Kursów zawodowych, 2. Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, 3. Doradztwa zawodowego, 4. Programu Aktywności Lokalnej – dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach projektu systemowego „Społeczeństwo aktywne - to My” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. w zakresie:
1. Kursów zawodowych
2. Treningu kompetencji i umiejętności społecznych
3. Doradztwa zawodowego
4. Programu Aktywności Lokalnej – dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych

1. KURSY ZAWODOWE

Kursy zawodowe teoretyczne i praktyczne w instytucjach i zakładach odpowiadających specyfice danego kursu dla 17 beneficjentów (podopieczni GOPS):
a) sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem – 6 osób ( +/- 1 osoba) - 50 godzin dla każdej osoby,
b) opiekun osoby starszej i przewlekle chorej - 5 osób ( +/- 1 osoba) - 50 godzin dla każdej osoby,
c) pracownik robót ogólnobudowlanych – 6 osób ( +/- 1 osoba) - 50 godzin dla każdej osoby.
1 godzina dydaktyczna = 45 minut
Wykonanie badań lekarskich  dla 17 beneficjantów w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do odbycia danego kursu zawodowego; wykonanie dodatkowych badań specjalistycznych, jeśli takie będą wymagane; ubezpieczenie beneficjentów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Okres trwania kursów: lipiec – październik 2012 rok (rozpoczęcie kursów nastąpi po ukończeniu treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego).
Kursy zawodowe winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze).
Kursy zawodowe winny odbywać się w godzinach od 8:00 a 17:00.
Kursy zawodowe winny odbywać się w miejscowości Kijewo Królewskie lub innej miejscowości oddalonej od Kijewa Królewskiego nie dalej niż 60 km.
 
W przypadku przeprowadzania szkoleń zawodowych w miejscowości oddalonej od Kijewa Królewskiego jw. Wykonawca zobowiązany jest do dowozu beneficjentów z miejsca ich zamieszkania do miejsca, w którym odbywać się będzie kurs i odwozu  do ich miejsca zamieszkania w każdym dniu odbywanego szkolenia.
Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum: kawa i herbata bez ograniczeń; ciastka 100 g. na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na jednego uczestnika (woda mineralna, sok) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania obiadowego (przykładowy zestaw: ziemniaki (200 g.)/frytki (150 g.), mięso lub ryba (150 g. - waga po przetworzeniu), surówka (150 g.)).

2. TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 16 beneficjentów (podopieczni GOPS).
Ilość godzin dydaktycznych - 25 (1 godzina dydaktyczna = 45 minut).
 
Wymagany minimalny zakres tematyczny zajęć:
- Trening postaw i komunikacji interpersonalnej,
- Trening asertywności,
- Radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami,
- Zasady konstruowania celów życiowych,
- Wypracowanie planu zmiany osobistej:
· Potrzeba rozwoju, edukacji,
· Samorealizacji,
· Zajęcia z pozytywnego myślenia.
 
Okres trwania zajęć:
Czerwiec – lipiec 2012 rok
Zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze).
Zajęcia winny odbywać się w godzinach od 8:00 a 15:00.
Zajęcia winny odbywać się w miejscowości Kijewo Królewskie.
Zajęcia winny być prowadzone przez specjalistów z tej dziedziny.
 
Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum: kawa i herbata bez ograniczeń; ciastka 100 g. na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na jednego uczestnika (woda mineralna, sok) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania obiadowego (przykładowy zestaw: ziemniaki (200 g.)/frytki (150 g.), mięso lub ryba (150 g. - waga po przetworzeniu), surówka (150 g.)).

3. DORADZTWO ZAWODOWE
Doradztwo zawodowe dla 17 beneficjentów (podopieczni GOPS).
Ilość godzin dydaktycznych – 20 godzin (1 godzina = 45 minut).
Okres trwania zajęć:
Czerwiec – lipiec 2012 rok
Zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze).
Zajęcia winny odbywać się w godzinach od 8:00 a 15:00.
Zajęcia winny odbywać się w miejscowości Kijewo Królewskie.
Zajęcia winny być prowadzone przez specjalistów z tej dziedziny.
 
Wymagany minimalny zakres tematyczny zajęć:
- charakterystyka rynku pracy, poszukiwanie ofert pracy,
- metody aktywnego poszukiwania pracy,
- sporządzanie dokumentów aplikacyjnych,
- rozmowa kwalifikacyjna.
 
Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum: kawa i herbata bez ograniczeń; ciastka 100 g. na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na jednego uczestnika (woda mineralna, sok) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania obiadowego (przykładowy zestaw: ziemniaki (200 g.)/frytki (150 g.), mięso lub ryba (150 g. - waga po przetworzeniu), surówka (150 g.)).
 
4. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Zajęcia dla 5 rodziców dzieci niepełnosprawnych i 3 osób niepełnosprawnych.
 
4.1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych (6 beneficjentów)
Termin spotkań: czerwiec - lipiec 2012 rok
25 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut).
 
Wymagany minimalny zakres tematyczny zajęć:
- pokonanie swoich lęków i obaw ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym,
- autodiagnoza uczestników,
- rozwijanie prawidłowych relacji w rodzinie,
- zasady zdrowego stylu życia, dbałość o własny wizerunek.
 
Zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze).
Zajęcia winny odbywać się w godzinach od 8:00 a 15:00.
Zajęcia winny odbywać się w miejscowości Kijewo Królewskie.
Zajęcia winny być prowadzone przez specjalistów z tej dziedziny.
 
Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum: kawa i herbata bez ograniczeń; ciastka 100 g. na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na jednego uczestnika (woda mineralna, sok) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania obiadowego (przykładowy zestaw: ziemniaki (200 g.)/frytki (150 g.), mięso lub ryba (150 g. - waga po przetworzeniu), surówka (150 g.)).

4.2. Warsztaty psychologiczne (8 beneficjentów)
Termin spotkań: lipiec - sierpień 2012 rok
16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Wymagany minimalny zakres tematyczny zajęć:

- Sztuka empatii i asertywności – warsztaty interpersonalne,
- Mój typ osobowości – wyzwania i problemy,
- Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
Zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze).
Zajęcia winny odbywać się w godzinach od 8:00 a 15:00.
Zajęcia winny odbywać się w miejscowości Kijewo Królewskie.
Zajęcia winny być prowadzone przez specjalistów z tej dziedziny.
 
Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum: kawa i herbata bez ograniczeń; ciastka 100 g. na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na jednego uczestnika (woda mineralna, sok) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania obiadowego (przykładowy zestaw: ziemniaki (200 g.)/frytki (150 g.), mięso lub ryba (150 g. - waga po przetworzeniu), surówka (150 g.)).
 
4.3. Warsztaty w klubie wsparcia społecznego dla 5 rodziców dzieci niepełnosprawnych
Termin spotkania: sierpień – październik 2012 rok.
20 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut).
Zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze).
Zajęcia winny odbywać się w godzinach od 8:00 a 15:00.
Zajęcia winny odbywać się w miejscowości Kijewo Królewskie.
Zajęcia winny być prowadzone przez specjalistów z tej dziedziny.
 
Wymagany minimalny zakres tematyczny zajęć:
- ja i moje dziecko. Zaprezentowanie się i przedstawienie niepełnosprawności dziecka i wynikających z tego problemów,
- poznaj swoje mocne i słabe strony – warsztaty,
- niektóre założenia pedagogiki osób niepełnosprawnych i pedagogiki specjalnej,
- umiejętność radzenia sobie ze stresem własnym i stresem dziecka,
- zajęcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z zakresu umiejętności społecznych (komunikatywność, zaradność, potrzeba samorealizacji, empatia),
- umiejętność współpracy z organizacjami pomocowymi : OPS, fundacje, stowarzyszenia, PCPR,  itp.
- wyposażenie beneficjentów w wiedzę dotycząca utworzenia Grupy Wsparcia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych.
 
Celem zajęć ma być doprowadzenie do powstania samodzielnej grupy wsparcia rodziców, funkcjonującej dalej po zakończeniu projektu.
 
Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum: kawa i herbata bez ograniczeń; ciastka 100 g. na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na jednego uczestnika (woda mineralna, sok) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania obiadowego (przykładowy zestaw: ziemniaki (200 g.)/frytki (150 g.), mięso lub ryba (150 g. - waga po przetworzeniu), surówka (150 g.)).
 
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Organizowanie i prowadzenie kursów zawodowych i w/w zajęć będących przedmiotem zamówienia w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.
2. Organizowanie zajęć praktycznych w pracowniach  (placówkach, jednostkach, zakładach) przeznaczonych do prowadzenia kursów zawodowych oraz wyposażonych w niezbędny sprzęt do odbycia zajęć praktycznych w danym zawodzie będących przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca zapewnia uczestnikom środki piśmienne i materiały dydaktyczne (narzędzia/odzież/obuwie) niezbędne do udziału w kursach i zajęciach.
4. Wykonawca prowadzi dokumentację w postaci: list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych, list potwierdzających otrzymanie posiłków, zdjęć z poszczególnych kursów i zajęć (na płycie CD), list obecności.
5. Kursy zawodowe powinny zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wykonawca powiadamia Zamawiającego o dacie, miejscu i godzinie egzaminu uczestników kursów.
6. Wykonawca zapewnia wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego i zajęć według wzoru i na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
7. Zaświadczenie lub certyfikat winien być zaopatrzony w logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacji: „Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim pt. Społeczeństwo aktywne – to My, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1”.
8. Wykonawca – zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) – winien prowadzić dokumentację przebiegu kształcenia, na którą składają się:
a) Program nauczania
b) Dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych, rejestr wydanych zaświadczeń.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: kopie zaświadczeń i certyfikatów zakończonych kursów/szkoleń;  kopie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków; kopie zaświadczeń lekarskich z badań profilaktycznych i specjalistycznych przeprowadzonych w ramach organizacji kursów; protokołu odbioru materiałów dydaktycznych przez uczestników kursu/szkolenia/zajęć potwierdzonych ich własnoręcznymi podpisami; protokołu odbioru przez uczestników kursu/szkolenia/zajęć poczęstunku i ciepłego posiłku potwierdzonego ich własnoręcznymi podpisami; dziennika zajęć zawierającego wymiar godzin, tematy zajęć edukacyjnych oraz listy obecności uczestników potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami; prowadzonego rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu/szkolenia/zajęć i uzyskania kwalifikacji oraz list potwierdzających odbiór zaświadczeń.
10. Wykonawca zapewnia oznakowanie materiałów szkoleniowych, list obecności, list odbioru cateringu oraz sal dydaktycznych poprzez umieszczanie logo typów UE, EFS, POKL, nazwę projektu oraz umieszczenie informacji o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
11. Wykonawca ma obowiązek informowania uczestników kursów i zajęć o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
12. Wykonawca zamieści ofertę szkolenia w bazie ofert szkoleniowych.
13. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednią kadrę, sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz pomieszczenia do odbywania kursów oraz zajęć będących przedmiotem zamówienia.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia zorganizowania i przeprowadzania kursów zawodowych, zgodnie z wymogami prawa określonymi w odrębnych przepisach i w zakresie zgodności z tymi przepisami.
15. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników kursów/szkoleń/zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie trwania kursów/szkoleń/zajęć oraz w drodze na i z zajęć (na kwotę minimum 2500,00 zł sumy ubezpieczenia na osobę).
16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. w trakcie kursów zawodowych i prowadzonych zajęć.
17. Wykonawca zabezpieczy uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez wizję lokalną pomieszczeń przeznaczonych do kursów zawodowych i zajęć przed zawarciem umowy.
19. Wszelkie uwagi Zamawiającego związane z jakością i ilością prowadzonych zajęć (w tym zajęć praktycznych) Wykonawca uwzględni, najpóźniej w następnym dniu wyznaczonym na odbycie danych zajęć lub kursów.
20. W przypadku każdorazowej absencji beneficjenta projektu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego w formie: e-mail, fax. lub telefonicznej nie później niż drugiego dnia.
21. Wykonawca umożliwia przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanych kursów czy zajęć w miejscu ich odbywania się przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą.
22. Wykonawca opracowuje i przeprowadzi badanie poziomu nabywania wiedzy uczestników kursów i zajęć (osobno dla każdego modułu, osobno dot. kursów zawodowych, treningu kompetencji i umiejętności społecznych i doradztwa zawodowego, warsztatów) na początku i na końcu szkolenia za pomocą ankiety pretest i posttest. Zebrane ankiety przekaże zamawiającemu.
23. Wykonawca sporządzi ewaluację całego zadania i raport ewaluacyjny, który przekaże zamawiającemu.
24. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wynikających przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu/szkolenia/zajęć.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV 80530000-8,
CPV 80570000-0,
CPV 80000000-4,
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
- od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2012 roku

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek w/w zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży stosowne zezwolenie potwierdzające, że instytucja szkoleniowa posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowych (podstawa prawna art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. Dz. U z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli dołączy do oferty wypełniony i podpisany załącznik Nr 3, w którym Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji szkoleń, kursów i warsztatów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. powinien wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- co najmniej 10 zamówień związanych z realizacją szkoleń/kursów/warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz Ośrodków Pomocy Społecznej lub Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych, poczęstunku, materiałów szkoleniowych, szkoleniowców oraz dowozu, w tym co najmniej 4 o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł każde, dodatkowo potwierdzone referencjami;
- oraz co najmniej 2 szkolenia/warsztaty/cykle zajęć dla rodziców dzieci niepełnosprawnych będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, o liczbie godzin nie mniejszej niż 40 godzin każde, dodatkowo potwierdzone referencjami.
Ponadto usługi te muszą obejmować przynajmniej 2 kursy zawodowe dot. przedmiotu zamówienia.
 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie dostarczonych dokumentów

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wypełniony i podpisany załącznik Nr 4, w którym wykaże, że będzie dysponować osobami bezpośrednio uczestniczącymi w realizacji zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do prowadzenia zajęć, warsztatów, kursów będących przedmiotem zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia:
Trener treningu kompetencji i umiejętności społecznych:
- Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne, członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychologicznym;
- Przeprowadzenie minimum 5 szkoleń o podanej tematyce dla osób zagrożonym wykluczeniem społecznym;
- Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
Trener – doradca zawodowy:
- Wykształcenie wyższe związane z doradztwem zawodowym;
- Przeprowadzenie minimum 5 szkoleń (grupowych i indywidualnych) z zakresu doradztwa zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
Trener grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych:
- Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychologicznym;
- Minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu cyklu zajęć dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
Szkoleniowiec kursu Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem:
- Wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe;
- Prowadzenie minimum 2 szkoleń o podanej tematyce dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Szkoleniowiec kurs opiekun osoby starszej i przewlekle chorej:
- Wykształcenie wyższe
- Prowadzenie minimum 2 szkoleń o podanej tematyce dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Szkoleniowiec kursu Pracownik ogólnobudowlany:
- Wykształcenie wyższe lub średnie;
- Przeprowadzenie minimum 1 szkolenia o podanej tematyce dla grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wypełniony i podpisany załącznik Nr 4, w którym wykaże, że będzie dysponować osobami bezpośrednio uczestniczącymi w realizacji zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do prowadzenia zajęć, warsztatów, kursów będących przedmiotem zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia:
Trener treningu kompetencji i umiejętności społecznych:
- Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne, członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychologicznym;
- Przeprowadzenie minimum 5 szkoleń o podanej tematyce dla osób zagrożonym wykluczeniem społecznym;
- Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
Trener – doradca zawodowy:
- Wykształcenie wyższe związane z doradztwem zawodowym;
- Przeprowadzenie minimum 5 szkoleń (grupowych i indywidualnych) z zakresu doradztwa zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
Trener grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych:
- Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychologicznym;
- Minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu cyklu zajęć dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
Szkoleniowiec kursu Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem:
- Wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe;
- Prowadzenie minimum 2 szkoleń o podanej tematyce dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Szkoleniowiec kurs opiekun osoby starszej i przewlekle chorej:
- Wykształcenie wyższe
- Prowadzenie minimum 2 szkoleń o podanej tematyce dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Szkoleniowiec kursu Pracownik ogólnobudowlany:
- Wykształcenie wyższe lub średnie;
- Przeprowadzenie minimum 1 szkolenia o podanej tematyce dla grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) Do potwierdzenia tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, posiadanie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas nie krótszy, niż do zakończenia realizacji zamówienia 30.11.2012 r., z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych).
2) Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3) Aktualnego zaświadczenia właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
1) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, odbiorcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (co najmniej 10 zamówień związanych z realizacją szkoleń/kursów/warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych, poczęstunku, materiałów szkoleniowych, dowozu i szkoleniowców, w tym co najmniej 4 o wartości nie mniejszej  niż 60.000,00 zł brutto każde  zamówienie, dodatkowo potwierdzone referencjami; oraz co najmniej 2 szkolenia/warsztaty/cykle zajęć dla rodziców dzieci niepełnosprawnych będących osobami zagrożonymi wykluczeniem, o liczbie godzin nie mniejszej niż 40 godzin każde, dodatkowo potwierdzone referencjami).
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o odstawie do dysponowania tymi osobami  oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Trener treningu kompetencji i umiejętności społecznych:
- Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne, członkowstwo w Polskim Towarzystwie Psychologicznym;
- Przeprowadzenie minimum 5 szkoleń o podanej tematyce dla osób zagrożonym wykluczeniem społecznym;
- Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
Trener – doradca zawodowy:
- Wykształcenie wyższe związane z doradztwem zawodowym;
- Przeprowadzenie minimum 5 szkoleń (grupowych i indywidualnych) z zakresu doradztwa zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
Trener grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych:
- Wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, członkowstwo w Polskim Towarzystwie Psychologicznym;
- Minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu cyklu zajęć dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
Szkoleniowiec kursu Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem:
- Wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe;
- Prowadzenie minimum 2 szkoleń o podanej tematyce dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Szkoleniowiec kurs opiekun osoby starszej i przewlekle chorej:
- Wykształcenie wyższe
- Prowadzenie minimum 2szkoleń o podanej tematyce dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Szkoleniowiec kursu Pracownik ogólnobudowlany:
- Wykształcenie wyższe lub średnie;
- Przeprowadzenie minimum 1 szkolenia o podanej tematyce dla grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 
3) Polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas nie krótszy, niż do zakończenia realizacji zamówienia 30.11.2012 r., z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych)
4) Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5) Aktualnego zaświadczenia właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:
- nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu zamówienia,
- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej,
- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego,
- z powodu okoliczności „sił wyższych” np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gops.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, Kijewo Królewskie 54a, 86 – 253 Kijewo Królewskie .

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, Kijewo Królewskie 54a, 86 – 253 Kijewo Królewskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja projektu w ramach projektu systemowego pn. „Społeczeństwo aktywne – to My” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

______________________________
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (880kB) pdf  


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (312kB) word

wyjaśnienia 1 do SIWZ (1196kB) jpg

Zmiana ogłoszenia (31kB) word

Zmiana SIWZ (33kB) word

Wyjaśnienia 2 do SIWZ (1893kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Karpińska (16 maja 2012, 12:35:52)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Karpińska (12 czerwca 2012, 14:17:44)
Zmieniono: dodanie Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2398