zamówienie na:

Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Kijewo Królewskie.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.341.1.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 stycznia 2013  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Gastronomiczno-Usługowo-Handlowa „HEŃKO” Piotr Nowicki, ul. Rynkowa 7, 86-260 Unisław. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert – 100%.  
Kijewo Królewskie, dnia 10.01.2013 r.
GOPS.341.1.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przedmiot zamówienia:
Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Kijewo Królewskie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim , ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 686 70 54, faks 56 686 70 54. Adres strony internetowej zamawiającego: http://gops.kijewo.pl I.

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Kijewo Królewskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa: dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Kijewo Królewskie:
- Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Trzebczu Szlacheckim,
- Szkoła Podstawowa w Trzebczyku,
- Szkoła Podstawowa w Brzozowie,
- Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kijewie Królewskim
polegające na przygotowaniu i dostarczeniu 22.632 ciepłych posiłków z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podana ilość posiłków może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Przewiduje się, że zmiana ilości wydanych posiłków (zmniejszenie lub zwiększenia) nie przekroczy 15 % przewidywanej ilości posiłków. Szacunkowa, dzienna liczba dzieci objętych dożywianiem to ok. 123 dzieci - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Trzebczu Szlacheckim - szacunkowa ilość posiłków 26, Szkoła Podstawowa w Trzebczyku - szacunkowa ilość posiłków 19, Szkoła Podstawowa w Brzozowie - szacunkowa ilość posiłków 16, Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kijewie Królewskim - szacunkowa ilość posiłków 62. Liczba dzieci może być weryfikowana telefonicznie z 1 dniowym wyprzedzeniem. Żywienie dzieci odbywać się będzie w dni nauki szkolnej w okresie od 28 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku (z uwzględnieniem przerw w nauce m.in. dni świątecznych, wakacji, itp.). Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki, sposób ich przygotowania oraz transportu powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010r.nr 136 poz.914 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych. Posiłki przygotowane przez Wykonawce pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostarczanych posiłków. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych posiłków. O czystość termosów zadba Wykonawca posiłków. Posiłki muszą być gorące, gotowe do spożycia po ich dostarczeniu. Posiłki dostarczane będą na przemian: zupa z wkładką w postaci mięsa (wykluczamy używanie wędlin) z pieczywem i drugie danie z surówką. Pożywna zupa podawana będzie trzy razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu drugie danie. Preferowane zupy to przede wszystkim: pomidorowa, klopsowa, ogórkowa, grochowa, warzywna oraz rosół z makaronem. Drugie danie mogą stanowić również - pierogi, kopytka, krokiety. Sam bigos nie może stanowić drugiego dania. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki o kaloryczności każdego 450 kcal. Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 400g i powinna zawierać wkładkę w postaci mięsa + 3 kromki świeżego chleba lub 1 duża bułka. Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 250 gramów: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż) 200g oraz mięso 100g i surówka 100g. Pierogi, kopytka, krokiety - 200g. Zamawiający zastrzega sobie, aby nie podawano dzieciom skrzydełek drobiowych oraz aby mięso nie podawane było w dni postne. Zamawiający nie dopuszcza, ażeby w ciągu tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłków wraz ze swoimi naczyniami i sztućcami wielokrotnego użytku. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokładne mycie i dezynfekowanie naczyń. Wykonawca zapewnia wywóz odpadów pozostających po dostarczonych posiłkach. Harmonogram wywozu odpadów Wykonawca ustala z Dyrektorami szkół. Posiłki muszą być dostarczone do szkół w godzinach 9.00 - 10.30. Pomieszczenia i podawanie posiłków zapewniają szkoły. Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis Dyrektorom Szkół a do wiadomości Kierownikowi GOPS. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Dyrektorów Szkół w każdym czasie będą brane pod uwagę przez Wykonawcę. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania miejsca, w którym przygotowywane są posiłki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli Wykonawcy przy realizacji zamówienia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez dyrektorów szkół co do jakości posiłków Zamawiający po komisyjnym zbadaniu posiłku może żądać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek posiłków do celów sanitarno - epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami wyżej wymienionych Szkół..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Brodnica, Oddział Chełmno Nr 13 9484 1163 2726 0751 0636 0023 z dopiskiem: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Kijewo Królewskie.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie, w pok. 1, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, terminu realizacji, i odbiorców oraz załączenie dokumentów/referencji potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie oraz z dużą starannością. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 1 usługę zbliżoną zakresem do usług objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę zbliżoną Zamawiający uzna przygotowanie i dostarczenie minimum 1500 posiłków miesięcznie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca dysponuje minimum 1 środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 SIWZ Wykonawca może polegać na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. decyzję właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą spełniania warunków do przygotowywania posiłków ciepłych i właściwego mycia opakowań transportowych,
2. decyzję właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na przewóz posiłków specjalistycznym środkiem transportu,
3. zaświadczenie o podleganiu urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu (aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie w/w dokumentów. Ich nie dostarczenie powodować będzie niemożliwość zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1. Zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w następujących przypadkach:
a) ograniczenia zakresu prac przez Zamawiającego; w takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace;
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT;
3. Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
b) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania opracowania do zmian przepisów;
4. Zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że proponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje wymagane w SIWZ;
5. Innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
7. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://gops.kijewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie, pok. 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2013 godzina 09:00,
miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie, pok. 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP pod numerem 5973-2013 w dniu 10.01.2013 r.
____________________
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim

SIWZpobierz (202kB) pdf

zawiadomienie o wyborze (532kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Karpińska (10 stycznia 2013, 12:39:22)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Karpińska (22 stycznia 2013, 11:17:29)
Zmieniono: dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2418