zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie : 1. Kursów zawodowych, 2. Treningu kompetencji społecznych, 3. Doradztwa zawodowego, 4. Programu Aktywności Lokalnej

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.341.2.2013.POKL
wartość: powyżej 14 tysięcy euro
termin składania ofert: 6 maja 2013  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.U.H. "ELIM" Ośrodek Doskonalenia Zawodowego, ul. Małcużyńskiego 11, 86-105 Świecie Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena 100%.  
Kijewo Królewskie, dnia 23.04.2013 r.
GOPS.341.2.2013.POKL

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie:
1. Kursów zawodowych,
2. Treningu kompetencji społecznych,
3. Doradztwa zawodowego,
4. Programu Aktywności Lokalnej

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1)  NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie, tel./fax (56) 686-70-54, Adres strony internetowej zamawiającego: http://gops.kijewo.pl, e-mail: kijewo.krolewskie@interia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie:
1. Kursów zawodowych
2. Treningu kompetencji społecznych
3. Doradztwa zawodowego
4. Programu Aktywności Lokalnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach projektu systemowego Społeczeństwo aktywne - to My współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 w zakresie:
1. Kursów zawodowych
2. Treningu kompetencji i umiejętności społecznych 3. Doradztwa zawodowego
4. Programu Aktywności Lokalnej - dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych
Wspólny słownik Zamówień klasyfikacji
CPV 80530000-8 Usługi w zakresie szkolenia zawodowego
CPV 80570000-0 Usługi szkolenia w zakresie rozwoju osobistego
CPV 80000000-4 Usługi edukacyjno-szkoleniowe

1. KURSY ZAWODOWE
Kursy zawodowe teoretyczne i praktyczne w instytucjach i zakładach odpowiadających specyfice danego kursu dla 22 beneficjentów (podopieczni GOPS):
a) kurs podstawy obsługi komputera - 4 osoby (+/- 1 osoba) - 50 godz. dla każdej osoby,
b) kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej - 4 osoby (+/- 1 osoba) - 67 godzin dla każdej osoby,
c) pracownik robót ogólnobudowlanych - 5 osób (+/- 1 osoba) - 70 godzin dla każdej osoby,
d) kurs pomocy kuchennej - 8 osób (+/- 1 osoba) - 70 godzin dla każdej osoby,
e) kurs obsługi koparki - 1 osoba (+/- 1 osoba) - 170 godzin dla każdej osoby.
1 godzina = 45 minut
Wykonanie badań lekarskich dla 22 beneficjentów w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do odbycia danego kursu zawodowego; wykonanie dodatkowych badań specjalistycznych, jeśli takie będą wymagane; ubezpieczenie beneficjentów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Rozpoczęcie kursów nastąpi po ukończeniu treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego.

Kursy zawodowe winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze).
Kursy zawodowe winny odbywać się w godzinach między 8:00 a 17:00.
Kursy zawodowe winny odbywać się w miejscowości Kijewo Królewskie lub innej miejscowości oddalonej od Kijewa Królewskiego nie dalej niż 60 km.

W przypadku przeprowadzania szkoleń zawodowych w miejscowości oddalonej od Kijewa Królewskiego jw. Wykonawca zobowiązany jest do dowiezienia beneficjentów z miejsca ich zamieszkania do miejsca, w którym odbywać się będzie kurs i odwiezienia do ich miejsca zamieszkania w każdym dniu odbywanego szkolenia.
Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum: kawa i herbata bez ograniczeń; ciastka 100 g. na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na jednego uczestnika (woda mineralna, sok) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania obiadowego (przykładowy zestaw: ziemniaki (200 g.)/frytki (150 g.), mięso lub ryba (150 g. - waga po przetworzeniu), surówka (150 g.) dla każdego uczestnika.

2. TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 18 beneficjentów (podopieczni GOPS) z podziałem na 2 grupy 9 osobowe.
Ilość godzin dydaktycznych - 25 godz. dla każdej grupy (1 godzina dydaktyczna = 45 minut). Wymagany minimalny zakres tematyczny zajęć:
- Trening postaw i komunikacji interpersonalnej,
- Trening asertywności,
- Radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami,
- Zasady konstruowania celów życiowych,
- Wypracowanie planu zmiany osobistej: Potrzeba rozwoju, edukacji, Samorealizacji, Zajęcia z pozytywnego myślenia.

Okres trwania zajęć:
Maj - lipiec 2013 rok
Zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze).
Zajęcia winny odbywać się w godzinach między 8:00 a 15:00.
Zajęcia winny odbywać się w miejscowości Kijewo Królewskie.
Zajęcia winny być prowadzone przez specjalistów z tej dziedziny.

Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum: kawa i herbata bez ograniczeń; ciastka 100 g. na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na jednego uczestnika (woda mineralna, sok) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania obiadowego (przykładowy zestaw: ziemniaki (200 g.)/frytki (150 g.), mięso lub ryba (150 g. - waga po przetworzeniu), surówka (150 g.) dla każdego uczestnika.

3. DORADZTWO ZAWODOWE
Doradztwo zawodowe dla 22 beneficjentów (podopieczni GOPS) z podziałem na 2 grupy 11 osobowe.
Ilość godzin dydaktycznych - 20 godzin (1 godzina = 45 minut).
Okres trwania zajęć:
Maj - lipiec 2013 rok
Zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze).
Zajęcia winny odbywać się w godzinach między 8:00 a 15:00.
Zajęcia winny odbywać się w miejscowości Kijewo Królewskie.
Zajęcia winny być prowadzone przez specjalistów z tej dziedziny.

Wymagany minimalny zakres tematyczny zajęć:
- charakterystyka rynku pracy, poszukiwanie ofert pracy,
- metody aktywnego poszukiwania pracy,
- sporządzanie dokumentów aplikacyjnych,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum: kawa i herbata bez ograniczeń; ciastka 100 g. na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na jednego uczestnika (woda mineralna, sok) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania obiadowego (przykładowy zestaw: ziemniaki (200 g.)/frytki (150 g.), mięso lub ryba (150 g. - waga po przetworzeniu), surówka (150 g.) dla każdego uczestnika.

4. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Zajęcia dla 5 rodziców dzieci niepełnosprawnych i 3 osób niepełnosprawnych.

4.1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych (8 beneficjentów - podopieczni GOPS) Termin spotkań:
maj - lipiec 2013 rok
25 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut).

Wymagany minimalny zakres tematyczny zajęć:
- pokonanie swoich lęków i obaw ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym,
- autodiagnoza uczestników,
- rozwijanie prawidłowych relacji w rodzinie,
- zasady zdrowego stylu życia, dbałość o własny wizerunek.

Zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze).
Zajęcia winny odbywać się w godzinach między 8:00 a 15:00.
Zajęcia winny odbywać się w miejscowości Kijewo Królewskie.
Zajęcia winny być prowadzone przez specjalistów z tej dziedziny.

Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum: kawa i herbata bez ograniczeń; ciastka 100 g. na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na jednego uczestnika (woda mineralna, sok) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania obiadowego (przykładowy zestaw: ziemniaki (200 g.)/frytki (150 g.), mięso lub ryba (150 g. - waga po przetworzeniu), surówka (150 g.) dla każdego uczestnika.

4.2. Warsztaty psychologiczne (8 beneficjentów - podopieczni GOPS)
Termin spotkań:
czerwiec - sierpień 2013 rok
16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Wymagany minimalny zakres tematyczny zajęć:
- Sztuka empatii i asertywności - warsztaty interpersonalne,
- Mój typ osobowości - wyzwania i problemy,
- Umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze).
Zajęcia winny odbywać się w godzinach między 8:00 a 15:00.
Zajęcia winny odbywać się w miejscowości Kijewo Królewskie.
Zajęcia winny być prowadzone przez specjalistów z tej dziedziny.

Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum: kawa i herbata bez ograniczeń; ciastka 100 g. na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na jednego uczestnika (woda mineralna, sok) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania obiadowego (przykładowy zestaw: ziemniaki (200 g.)/frytki (150 g.), mięso lub ryba (150 g. - waga po przetworzeniu), surówka (150 g.) dla każdego uczestnika.

4.3. Warsztaty w klubie wsparcia społecznego dla 5 rodziców dzieci niepełnosprawnych (podopieczni GOPS).
Termin spotkania:
sierpień - październik 2013 rok
20 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut).

Zajęcia winny odbywać się od poniedziałku do piątku (w dni robocze).
Zajęcia winny odbywać się w godzinach od 8:00 a 15:00.
Zajęcia winny odbywać się w miejscowości Kijewo Królewskie.
Zajęcia winny być prowadzone przez specjalistów z tej dziedziny.

Wymagany minimalny zakres tematyczny zajęć:
- Ja i moje dziecko - zaprezentowanie się i przedstawienie niepełnosprawności dziecka i wynikających z tego problemów,
- poznaj swoje mocne i słabe strony - warsztaty,
- niektóre założenia pedagogiki osób niepełnosprawnych i pedagogiki specjalnej,
- umiejętność radzenia sobie ze stresem własnym i stresem dziecka,
- zajęcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z zakresu umiejętności społecznych (komunikatywność, zaradność, potrzeba samorealizacji, empatia),
- umiejętność współpracy z organizacjami pomocowymi: OPS, fundacje, stowarzyszenia, PCPR, itp.
- wyposażenie beneficjentów w wiedzę dotycząca utworzenia Grupy Wsparcia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych.

Celem zajęć ma być doprowadzenie do powstania samodzielnej grupy wsparcia rodziców, funkcjonującej dalej po zakończeniu projektu.

Wykonawca w ciągu każdego dnia zajęciowego zapewnia: przerwy kawowe (dwie przerwy kawowe, podczas których serwowane będą minimum: kawa i herbata bez ograniczeń; ciastka 100 g. na 1 uczestnika, zimne napoje minimum 0,5 litra na jednego uczestnika (woda mineralna, sok) oraz poczęstunek w postaci ciepłego dania obiadowego (przykładowy zestaw: ziemniaki (200 g.)/frytki (150 g.), mięso lub ryba (150 g. - waga po przetworzeniu), surówka (150 g.) dla każdego uczestnika.

4.4. Asystent rodziny:
Świadczenie usługi asystenta rodziny dla 2 rodzin z terenu gminy Kijewo Królewskie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U nr 149, poz. 887 z późn. zm.).
Świadczenie usługi asystenta rodziny w wymiarze 15 godzin miesięcznie u każdej rodziny przez 3 miesiące - łącznie 90 godzin.
Koszty związane z korzystaniem z telefonu prywatnego w celu kontaktowania się z pracownikami socjalnymi i odbiorcami usługi, koszty dojazdu do rodzin i instytucji oraz koszty związane z prowadzeniem dokumentacji powinny być uwzględnione w stawce godzinowej asystenta.

Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
6) wspieranie aktywności społecznej rodziny,
7) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
8) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
9) motywowanie do udziału zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
10) udzielanie wsparcia dzieciom a w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych,
11) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
12) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
13) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
14) dokonywanie oceny sytuacji rodziny, i przekazywanie tej oceny Zamawiającemu,
15) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
16) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny
17) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z 29 lipca2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystentem rodziny może być wyłącznie osoba, która spełnia wymogi zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r poz.135)
Ponadto Asystent zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego, w szczególności z pracownikami socjalnymi w zakresie:
a) zapoznania się z sytuacją klienta na wstępie realizacji zadania,
b) zapoznania się z dokumentacją dot. rodziny,
c) informowania pracownika socjalnego o podejmowanych działaniach i pojawiających się problemach (np.inicjowanie powołania grupy roboczej w sytuacjach pojawiających się trudności w kontakcie z rodziną, inicjowanie powołania zespołu problemowego/zadaniowego; korzystanie z porad specjalistów itp.),

Asystent rodziny powinien sporządzić plan pracy z rodziną (przy jej współudziale) następnie sprawozdania miesięczne wraz z oceną sytuacji rodziny oraz sprawozdanie końcowe. Powinien prowadzić również miesięczną kartę czasu pracy.


Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Organizowanie i prowadzenie kursów zawodowych i w/w zajęć będących przedmiotem zamówienia w pomieszczeniach do tego przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych.
2. Organizowanie zajęć praktycznych w pracowniach (placówkach, jednostkach, zakładach) przeznaczonych do prowadzenia kursów zawodowych oraz wyposażonych w niezbędny sprzęt do odbycia zajęć praktycznych w danym zawodzie będących przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca zapewnia uczestnikom środki piśmienne i materiały dydaktyczne
(narzędzia/odzież/obuwie) niezbędne do udziału w kursach i zajęciach.
4. Wykonawca prowadzi dokumentację w postaci: list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych, list potwierdzających otrzymanie posiłków, zdjęć z poszczególnych kursów i zajęć (na płycie CD), list obecności.
5. Kursy zawodowe powinny zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wykonawca powiadamia Zamawiającego o dacie, miejscu i godzinie egzaminu uczestników kursów.
6. Wykonawca zapewnia wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego i zajęć według wzoru i na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
7. Zaświadczenie lub certyfikat winien być zaopatrzony w logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej i informacji: Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim pt. Społeczeństwo aktywne - to My, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
8. Wykonawca - zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r nr 31, poz. 216) - winien prowadzić dokumentację przebiegu kształcenia, na którą składają się:
a) Program nauczania
b) Dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych, rejestr wydanych zaświadczeń.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: kopie zaświadczeń i certyfikatów zakończonych kursów/szkoleń; kopie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków; kopie zaświadczeń lekarskich z badań profilaktycznych i specjalistycznych przeprowadzonych w ramach organizacji kursów; protokołu odbioru materiałów dydaktycznych przez uczestników kursu/szkolenia/zajęć potwierdzonych ich własnoręcznymi podpisami; protokołu odbioru przez uczestników kursu/szkolenia/zajęć poczęstunku i ciepłego posiłku potwierdzonego ich własnoręcznymi podpisami; dziennika zajęć zawierającego wymiar godzin, tematy zajęć edukacyjnych oraz listy obecności uczestników potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami; prowadzonego rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu/szkolenia/zajęć i uzyskania kwalifikacji oraz list potwierdzających odbiór zaświadczeń.
10. Wykonawca zapewnia oznakowanie materiałów szkoleniowych, list obecności, list odbioru cateringu oraz sal dydaktycznych poprzez umieszczanie logo typów UE, EFS, POKL, nazwę projektu oraz umieszczenie informacji o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
11. Wykonawca ma obowiązek informowania uczestników kursów i zajęć o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
12. Wykonawca zamieści ofertę szkolenia w bazie ofert szkoleniowych.
13. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednią kadrę, sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz pomieszczenia do odbywania kursów oraz zajęć będących przedmiotem zamówienia.
14. Zajęcia w ramach kursów zawodowych i w/w zajęć zrealizują nauczyciele/instruktorzy wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia zorganizowania i przeprowadzania kursów zawodowych, zgodnie z wymogami prawa określonymi w odrębnych przepisach i w zakresie zgodności z tymi przepisami.
16. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników kursów/szkoleń/zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie trwania kursów/szkoleń/zajęć oraz w drodze na i z zajęć (na kwotę minimum 2500,00 zł sumy ubezpieczenia na osobę).
17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. w trakcie kursów zawodowych i prowadzonych zajęć.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez wizję lokalną pomieszczeń przeznaczonych do kursów zawodowych i zajęć przed zawarciem umowy.
19. Wszelkie uwagi Zamawiającego związane z jakością i ilością prowadzonych zajęć (w tym zajęć praktycznych) Wykonawca uwzględni, najpóźniej w następnym dniu wyznaczonym na odbycie danych zajęć lub kursów.
20. W przypadku każdorazowej absencji beneficjenta projektu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego w formie: e-mail, fax. lub telefonicznej nie później niż drugiego dnia.
21. Wykonawca umożliwia przeprowadzenie niezapowiedzianych kontroli realizowanych kursów czy zajęć w miejscu ich odbywania się przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i Instytucję Pośredniczącą.
22. Wykonawca opracowuje i przeprowadzi badanie poziomu nabywania wiedzy uczestników kursów i zajęć (osobno dla każdego modułu, osobno dot. kursów zawodowych, treningu kompetencji i umiejętności społecznych i doradztwa zawodowego, warsztatów) na początku i na końcu szkolenia za pomocą ankiety pretest i posttest. Zebrane ankiety Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
23. Wykonawca sporządzi ewaluację całego zadania i raport ewaluacyjny, który przekaże Zamawiającemu.
24. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przetwarzania tych danych tylko dla potrzeb prowadzenia określonego kursu/szkolenia/zajęć..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0, 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Brodnica, Oddział Chełmno Nr 13 9484 1163 2726 0751 0636 0023 z dopiskiem: Zorganizowanie kursów/szkoleń/zajęć w ramach projektu systemowego pn. Społeczeństwo aktywne- to My.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie, w pok. 1, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca przedłoży stosowne zezwolenie potwierdzające, że instytucja szkoleniowa posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (podstawa prawna art.20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. tj. Dz.U z 2008r. Nr 69, poz.415 z póź.zm).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 3, w którym wykaże się doświadczeniem w realizacji szkoleń, kursów, warsztatów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. powinien wykonać w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- 2 usługi zbliżone do profilu zamówienia, z podaniem ich wartości, terminu realizacji i odbiorców na rzecz których usługi zostały wykonane, o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto każde zamówienie
- oraz co najmniej 1 szkolenie/warsztat/cykl zajęć dla rodziców dzieci niepełnosprawnych będących osobami zagrożonymi wykluczeniem, o liczbie godzin nie mniejszej niż 40 godzin.
Do każdego z wykazanych kursów, warsztatów, treningów należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dostarczonych dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien dysponować niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia niezbędne do prowadzenia zajęć, warsztatów, kursów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do prowadzenia zajęć, warsztatów, kursów będących przedmiotem zamówienia. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli kadra szkoleniowa, którą dysponuje Wykonawca lub którą będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, a która będzie uczestniczyć w jego wykonywaniu, posiada odpowiednie wykształcenie dla tematyki objętej przedmiotem zamówienia, przy czym każdy z trenerów wskazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 4 do SIWZ winien wykazać się przeprowadzeniem co najmniej 2 szkoleń o podanej tematyce dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- załącznik nr 3, w którym Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji szkoleń, kursów, warsztatów na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. powinien wykonać w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - 2 usługi zbliżone do profilu zamówienia, z podaniem ich wartości, terminu realizacji i odbiorców na rzecz których usługi zostały wykonane, o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto każde zamówienie - oraz co najmniej 1 szkolenie/warsztat/cykl zajęć dla rodziców dzieci niepełnosprawnych będących osobami zagrożonymi wykluczeniem, o liczbie godzin nie mniejszej niż 40 godzin. Do każdego z wykazanych kursów, warsztatów, treningów należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach gdy: 
- nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu zamówienia,
- wprowadzenie zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
- wprowadzenie zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej,
- wprowadzenie zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego,
- z powodu okoliczności sił wyższych np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://gops.kijewo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2013 godzina 09:00,
miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Realizacja projektu w ramach projektu systemowego pn. Społeczeństwo aktywne - to My w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
_______________________________
Kierownik GOPS Kijewo KrólewskieSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (354kB) word

informacja o zmianie zał. Nr 9 do SIWZ (25kB) word
Załącznik Nr 9 do SIWZ korekta (70kB) word
Modyfikacja treści SIWZ (25kB) word


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (233kB) pdfmetryczka


Opublikował: Agnieszka Karpińska (23 kwietnia 2013, 15:04:19)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Karpińska (17 maja 2013, 10:16:04)
Zmieniono: dodanie: zawiadomienie o wyborze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2374