zamówienie na:

Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Kijewo Królewskie

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.341.3.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, Wojciech Iwicki, 89-525 Sucha, Sucha 65 B. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert – 100%.  
Kijewo Królewskie, dnia 12.12.2013 r.
GOPS.341.3.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Kijewo Królewskie.  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim , ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 686 70 54, faks 56 686 70 54. Adres strony internetowej zamawiającego: http://gops.kijewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Kijewo Królewskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Kijewo Królewskie:
- Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Trzebczu Szlacheckim
- Szkoła Podstawowa w Trzebczyku,
- Szkoła Podstawowa w Brzozowie,
- Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kijewie Królewskim
polegające na przygotowaniu i dostarczeniu 27.599 ciepłych posiłków. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu ilościowego przedmiotu umowy - zmniejszenia w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie finansowe wobec Zamawiającego.
Podana ilość posiłków może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Szacunkowa, dzienna liczba dzieci objętych dożywianiem to ok. 143 dzieci - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Trzebczu Szlacheckim - szacunkowa ilość posiłków 27, Szkoła Podstawowa w Trzebczyku - szacunkowa ilość posiłków 26, Szkoła Podstawowa w Brzozowie - szacunkowa ilość posiłków 14, Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kijewie Królewskim - szacunkowa ilość posiłków 76. Liczba dzieci może być weryfikowana telefonicznie z 1 dniowym wyprzedzeniem.
Żywienie dzieci odbywać się będzie w dni nauki szkolnej w okresie od 07 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku (z uwzględnieniem przerw w nauce m.in. ferii zimowych, dni świątecznych, wakacji, itp.).
Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki, sposób ich przygotowania oraz transportu powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno- sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010r.Nr 136 poz.914 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych. Posiłki przygotowane przez Wykonawce pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży.
Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostarczanych posiłków.
Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, na własny koszt, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych posiłków. O czystość termosów zadba Wykonawca posiłków.
Posiłki muszą być gorące, gotowe do spożycia po ich dostarczeniu.
Posiłki dostarczane będą na przemian: zupa z wkładką w postaci mięsa (wykluczamy używanie wędlin) z pieczywem i drugie danie z surówką. Pożywna zupa podawana będzie trzy razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu drugie danie. Preferowane zupy to przede wszystkim: pomidorowa, klopsowa, ogórkowa, grochowa, warzywna oraz rosół z makaronem.
Drugie danie mogą stanowić również - pierogi, kopytka, krokiety. Sam bigos nie może stanowić drugiego dania. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki o kaloryczności każdego 450 kcal.
Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 400g i powinna zawierać wkładkę w postaci mięsa + 3 kromki świeżego chleba lub 1 duża bułka. Pieczywo do zupy powinno być podawane na przemian: 3 kromki chleba, bułka.
Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 250 gramów: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż) 200g oraz mięso 100g i surówka 100g.
Mięso powinno występować w postaci: kotlet schabowy, kotlet de volaille, zrazy, udka drobiowe, kotlety mielone, gulasz, filet rybny z dorsza lub morszczuka - minimum 100 g.
Pierogi, kopytka, krokiety - 200g.
Zamawiający zastrzega sobie, aby nie podawano dzieciom skrzydełek drobiowych oraz aby mięso nie podawane było w dni postne.
Zamawiający nie dopuszcza, ażeby w ciągu tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku.
Oferent może dołączyć swoją propozycję zup i drugich dań, które muszą być zaakceptowane przez dyrektora szkoły.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłków wraz ze swoimi naczyniami i sztućcami wielokrotnego użytku. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokładne mycie i dezynfekowanie naczyń.
Wykonawca zapewnia wywóz odpadów pozostających po dostarczonych posiłkach. Harmonogram wywozu odpadów Wykonawca ustala z Dyrektorami szkół.
Posiłki muszą być dostarczone do szkół w godzinach 9.00- 10.30.
Pomieszczenia i podawanie posiłków zapewniają szkoły.
Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis Dyrektorom Szkół a do wiadomości Kierownikowi GOPS.
Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Dyrektorów Szkół w każdym czasie będą brane pod uwagę przez Wykonawcę.
Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania miejsca, w którym przygotowywane są posiłki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli Wykonawcy przy realizacji zamówienia.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez dyrektorów szkół co do jakości posiłków Zamawiający po komisyjnym zbadaniu posiłku może żądać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek posiłków do celów sanitarno - epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami wyżej wymienionych Szkół..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, to jest: dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Kijewo Królewskie Zamówienia uzupełniające obejmują: CPV 55523100 - 3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych. CPV 55524000 - 9 Usługi dostarczania posiłków do szkół.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Brodnica, Oddział Chełmno Nr 13 9484 1163 2726 0751 0636 0023 z dopiskiem: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Kijewo Królewskie.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie, w pok. 1, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI
nie przewiduje się

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, terminu realizacji, i odbiorców oraz załączenie dokumentów/referencji potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie oraz z dużą starannością. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 1 usługę zbliżoną zakresem do usług objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę zbliżoną Zamawiający uzna przygotowanie i dostarczenie minimum 1500 posiłków miesięcznie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje minimum 1 środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 SIWZ. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi kserokopie aktualnych decyzji:
1) decyzję właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą spełniania warunków do przygotowywania posiłków ciepłych i właściwego mycia opakowań transportowych,
2) decyzję właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na przewóz posiłków specjalistycznym środkiem transportu,
3) zaświadczenie o podleganiu urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Kserokopie winny być podpisane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę upoważnionego do reprezentowania.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1. Zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w następujących przypadkach:
a) ograniczenia zakresu prac przez Zamawiającego; W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace;
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT;
3. Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
b) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania opracowania do zmian przepisów;
4. Zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że proponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje wymagane w SIWZ;
5. Innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
7. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gops.kijewo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie, pok. 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 09:00,

miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie, pok. 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w biuletynie UZP pod numerem 515188-2013 w dniu 12.12.2013 r.
_____________________________
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (219kB) word


modyfikacja SIWZ (24kB) word

załącznik nr 9 do SIWZ zmiana (39kB) word

zawiadomienie o wyborze oferty (124kB) pdf


metryczka


Opublikował: Agnieszka Karpińska (12 grudnia 2013, 10:12:07)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Karpińska (31 grudnia 2013, 11:37:55)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1386