Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (7)  |  Przetargi unieważnione (1)

zamówienie na:

Dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy Kijewo Królewskie

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, Kijewo Królewskie 54a, 86-253 Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-P/1/2010
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 4 stycznia 2011  11:00
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie prawne - Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne - Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania pod nazwą „Dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy Kijewo Królewskie” kwotę 80.200,00 zł brutto. Cena oferty najkorzystniejszej – najniższej, wynosi 138.607,20 zł brutto. W związku z powyższym unieważniono postępowanie.  

Kijewo Królewskie, dnia 23 grudnia 2010 roku.
GOPS-P/1/2010
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Przedmiot zamówienia;
„Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Kijewo Królewskie”.
 
 
1)      Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim
Kijewo Królewskie 54a
86-253 Kijewo Królewskie
http://gops.kijewo.pl
e-mail: kijewo.krolewskie@interia.pl
 
2)      Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony
 
3)      Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie internetowej http://gops.kijewo.pl
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, 86-253 Kijewo Królewskie pok. Nr 1, w godzinach i dniach pracy Ośrodka.
 
4)      Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 
Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Kijewo Królewskie:
-          Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Trzebczu Szlacheckim
-          Szkoła Podstawowa w Trzebczyku,
-          Szkoła Podstawowa w Brzozowie
-          Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  w Kijewie Królewskim
 
Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
Kod CPV
CPV 55523100- 3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych.
CPV 55524000- 9 Usługi dostarczania posiłków do szkół.
 
5)      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
6)      Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 
7)      Termin wykonania zamówienia
Od  dnia zawarcia umowy do 31.12.2011 r.
 
8)      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
8.1.) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 
8.2.) Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 1 usługę zbliżoną zakresem do usług objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę zbliżoną Zamawiający uzna przygotowanie i dostarczenie minimum 1300 posiłków miesięcznie. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia na podstawie dostarczonych dokumentów.
 
8.3.) Potencjał techniczny
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca dysponuje minimum 1 środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
 
8.4.) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiające nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 
8.5.) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiające nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 
9)      Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
 
9.1.) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
-          wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
-          wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 
9.2.) W zakresie potwierdzenia nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-          oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
-          aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 
9.3.) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekłada: nie dotyczy
 
9.3.1.) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
-          nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertą,
-          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 
9.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
-          wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
 
10)  Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
 
11)  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: najniższa cena 
 
12)  Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie zamawiającego
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim 
Kijewo Królewskie 54a
86-253 Kijewo Królewskie
pok. Nr 1
 
do dnia 04.01.2011 r. do godz. 11.00
 
13)  Otwarcie ofert nastąpi:
Dnia 04.01.2011 r. o godz. 11.15
 
14)  Termin związania ofertą:
Okres 30 dnia (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
15)  Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

16)  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
 
17)  Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 418346-2010 dnia 23.12.2010
 
 
 
__________________________
Kierownik GOPS Kijewo Królewskie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (załączniki od 1 do 8) (199kB) word

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (612kB) jpgmetryczka


Opublikował: Agnieszka Karpińska (23 grudnia 2010, 12:19:29)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Karpińska (5 stycznia 2011, 08:41:43)
Zmieniono: Dodanie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2803