Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych w 2024 roku, których ostatnim stałym miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kijewo Królewskie.


Kijewo Królewskie, dnia 6 grudnia 2023 roku.
 
Zapytanie ofertowe 
w sprawie zamówienia publicznego 
o wartości szacunkowej netto mniejszej niż 130 000 zł
GOPS.271.4.2023.2024
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Szlachecka 1, 86-253 Kijewo Królewskie zaprasza do złożenia oferty na:
„Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych w 2024 roku, których ostatnim stałym miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kijewo Królewskie. 
Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).
 
I. Zamawiający: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim ul. Szlachecka 1, 86-253 Kijewo Królewskie, tel. 56 6200083, 533737197, e-mail: gops@kijewo.pl
 
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto mniejszej niż 130 000 zł", bez zastosowania ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)
 
III. Przedmiot zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług całodobowego schronienia oraz schronienia wraz z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym (kobietom oraz mężczyznom) skierowanych przez Zamawiającego, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kijewo Królewskie w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Kijewo Królewskie. Zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych, w tym wyżywienia dla osób bezdomnych, prowadzenia pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwijaniu lub wzmacnianiu aktywności i samodzielności osób bezdomnych, usamodzielnianie tych osób oraz przywracanie do życia w społeczeństwie. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na dwie części: 
a) schronisko dla osób bezdomnych,
b) schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia standardu podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, standardu obiektu, w którym mieści się schronisko oraz kwalifikacje osób świadczących w nim usługi, zgodnie z art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896). 
3. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych osób bezdomnych w ciągu roku wynosić będzie do 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych oraz do 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
4. Podana przez Zamawiającego liczba osób bezdomnych jest liczbą przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ww. liczby osób w zależności od faktycznych potrzeb w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia bez ponoszenia żadnych konsekwencji, w tym finansowych. 
5. Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej odbywać się będzie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim przyznającej pomoc w tej formie. 
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. 
7. Zamawiający będzie pokrywał koszty pobytu osób skierowanych wyłącznie za czas ich rzeczywistego pobytu w placówce. W związku z powyższym, gdy pobyt osoby bezdomnej w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca – wynagrodzenie Wykonawcy stanowiło będzie iloczyn dni faktycznego pobytu oraz dobowej stawki za pobyt wynikającej ze złożonej oferty. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.
 
IV. Warunki płatności 
1. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną liczbę osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko. 
2. Zamawiający przekazywać będzie należność na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku/noty księgowej, po pozytywnym zweryfikowaniu zawartych w nim danych.
 
V. Miejsce świadczenia usług.
Województwo Kujawsko-Pomorskie.
 
VI. Termin realizacji zamówienia.
Od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę, 
3. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania usług oraz zatrudniona kadra posiada kwalifikacje określone w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.), 
4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia, 
5. spełniają standardy podstawowych usług i minimalny standard obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) w sprawie minimalnych standardów noclegowi, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni z uwzględnieniem zapisów art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.). 
6. Zamawiający uzna wyżej wymienione warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia w/w warunki – w oświadczeniu zawartym w treści oferty (zał. nr 2).
 
VIII. Opis sposobu obliczania ceny.
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez zamawiającego – zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 
IX. Kryteria wyboru oferty.
Najniższa cena za jedną dobę usługi zaoferowana przez oferenta – 100%.
 
X. Sposób przygotowania oferty.
1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1).
2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. 
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych w 2024 roku, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kijewo Królewskie w 2024 roku’’. 
4. Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego pokój Kierownika, pocztą (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim), na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kijewo Królewskie ul. Szlachecka 1, 86-253 Kijewo Królewskie, pocztą elektroniczną na adres gops@kijewo.pl.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
XI. Termin złożenia oferty. 
Ofertę złożyć należy do dnia 15.12.2023 r. do godz. 11:00. 
Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: 
Pani Agnieszka Smakulska, tel. 533 737 197, 56 620 00 83, e-mail: gops@kijewo.pl
 
XII. Po złożeniu oferty cena nie może ulec zmianie.
 
XIII. Odrzuceniu podlega oferta nie spełniająca wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
 
XIV. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i będzie najkorzystniejsza w ocenie dokonanej na podstawie kryteriów określonych w pkt. IX.

 
 
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (7kB) plik
Załącznik nr 2 - oświadczenie (8kB) plik
Wzór umowy (13kB) plik
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (69kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Smakulska (5 grudnia 2023)
Opublikował: Agnieszka Smakulska (5 grudnia 2023, 14:23:17)

Ostatnia zmiana: Iwona Meszyńska (19 grudnia 2023, 12:05:57)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 151