Ogłoszenie o naborze o pracy - asystent rodziny

Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kijewie Królewskim,
 
w związku z realizacją  projektu systemowego  PO KL
„Społeczeństwo aktywne – to My”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
Priorytet VII Promocja Integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 
Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej


poszukuje do projektu  
Asystenta rodziny
 
Rodzaj umowy: umowa zlecenie (łącznie ok. 90 godzin)
Termin realizacji: od 01.08.2012 roku do 31.10.2012 roku
 
Zakres pracy:
 • współpraca z pracownikiem socjalnym Ośrodka, środowiskiem lokalnym oraz innymi instytucjami,
 • diagnozowanie sytuacji rodziny,
 • sporządzanie i aktualizowanie indywidualnego planu pracy z rodziną,
 • motywowanie rodziny do współpracy i działań, mających na celu pokonanie problemów,
 • wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz aktywności społecznej i zawodowej rodziny,
 • nauka zarządzania budżetem domowym,
 • pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny objętej wsparciem,
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji pracy z rodziną,
 • składanie comiesięcznych sprawozdań z pracy z rodziną  
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie zawodowe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika  socjalnego lub wyższe: praca socjalna, pedagogika (zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),
 • niekaralność,
 • umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy, pracy indywidualnej lub  zbiorowej,
 • sumienność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność, otwartość na kontakty z ludźmi
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz w obszarach  pomocy społecznej  
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • aktualne CV,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”z Krajowego Rejestru Karnego,
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926z późn. zm.)
 
Ośrodek zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.
 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 23 lipca 2012 roku do godz.15.00 osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, Kijewo Królewskie 54 a, 86-253 Kijewo Królewskie w godz.8.00 – 15.00 lub drogą pocztową
z dopiskiem „Asystent rodziny”
 
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
(BIP) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Kijewie Królewskim oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS w Kijewie Królewskim.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Zielińska (11 lipca 2012)
Opublikował: Agnieszka Karpińska (11 lipca 2012, 15:08:43)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Karpińska (11 lipca 2012, 15:12:40)
Zmieniono: zmiana terminu realizacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3424