30.05.2011 r. - ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kijewie Królewskim,

w związku z realizacją  projektu systemowego  PO KL
„Społeczeństwo aktywne – to My”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
Priorytet VII Promocja Integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 
Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznejposzukuje do projektu
 
Asystenta rodziny
 
Rodzaj umowy: umowa zlecenie (łącznie ok. 112 godzin)
Termin realizacji: od 01.07.2011 roku do 31.10.2011 roku
 
Zakres pracy:
 1. współpraca z  pracownikiem socjalnym Ośrodka, środowiskiem lokalnym oraz innymi instytucjami,
 2. diagnozowanie sytuacji rodziny,
 3. sporządzanie i aktualizowanie indywidualnego planu pracy z rodziną,
 4. motywowanie rodziny do współpracy i działań, mających na celu pokonanie problemów,
 5. wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz aktywności społecznej i zawodowej rodziny,
 6. nauka zarządzania budżetem domowym,
 7. pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 8. systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny objętej wsparciem,
 9. prowadzenie bieżącej dokumentacji pracy z rodziną, 
 10. składanie comiesięcznych sprawozdań z pracy z rodziną  
Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie średnie zawodowe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika         socjalnego lub wyższe: praca socjalna, pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie,
 2. niekaralność,
 3. umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy, pracy indywidualnej lub  zbiorowej,
 4. sumienność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność, otwartość na kontakty z ludźmi
Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej lub w obszarach  pomocy społecznej  
 
Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. aktualne CV,
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata,
 4. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 
Ośrodek zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.
 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2011 roku osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, Kijewo Królewskie 54 a,
86-253 Kijewo Królewskie  w godz.8oo – 15oo lub drogą pocztową z dopiskiem „Asystent rodziny”.
 
Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
(BIP) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Kijewie Królewskim oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS w Kijewie Królewskim.

metryczka


Wytworzył: Cecylia Rzeźnikowska (30 maja 2011)
Opublikował: Agnieszka Karpińska (30 maja 2011, 13:41:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2874