Informacja o składaniu wniosków na rok szkolny 2013/2014

Stypendium szkolne zgodnie z art. 90 d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. 256, poz.2572 z późn. zm.) może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł (art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (tekst jednolity Dz. U.2013r. poz.187 z późn. zm.). Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250 zł.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
-  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów (tj. refundacji) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; - pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym: zakupu podręczników, przyborów szkolnych, pomocy naukowych, stroju galowego, zakup obuwia i stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe;
-  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów;
- innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych przez szkołę takich jak: wycieczki szkolne, wyjazdy do kina, teatru itp;
-  świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest możliwe udzielenie stypendium w formach przewidzianych w pkt. 1-4.

Stypendium szkolne jest realizowane po przedstawieniu odpowiednich rachunków, faktur itp. potwierdzających poniesione wydatki i ich zaakceptowaniu, wystawionych nie wcześniej niż w miesiącach poprzedzających rozpoczęcie roku szkolnego (lipiec, sierpień).

Wnioski oraz dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące przyznania stypendium szkolnego dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B (tel. 56/686-70-54).

Kompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać: w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Kijewie Królewskim w terminie:
OD 1 WRZEŚNIA DO 15 WRZEŚNIA 2013
(w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października)

metryczka


Wytworzył: Anna Wojtaszek (23 lipca 2013)
Opublikował: Agnieszka Karpińska (23 lipca 2013, 10:51:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2551