Informacja o składaniu wniosków na rok szkolny 2015/2016

Stypendium szkolne zgodnie z art. 90 d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. 256, poz.2572 z późn. zm.) może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł (art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.).
Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250 zł.

Wnioski oraz dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące przyznania stypendium szkolnego dostępne będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B (tel. 56/686-70-54) od 20 sierpnia 2015 r.

Kompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w:
GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Kijewie Królewskim w terminie:
OD 1 WRZEŚNIA DO 15 WRZEŚNIA 2015r
(w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października)

metryczka


Wytworzył: Anna Wojtaszek (3 sierpnia 2015)
Opublikował: Agnieszka Karpińska (3 sierpnia 2015, 14:26:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 617