Informacja o składaniu wniosków na rok szkolny 2016/2017

Stypendium szkolne zgodnie z art. 90 d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz.2156 z późn. zm.) może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł (art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (tekst jednolity Dz. U.2016r. poz.930 z późn. zm.).
Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł.  

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów (tj. refundacji) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; - pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym: zakupu podręczników, przyborów szkolnych, pomocy naukowych, stroju galowego, zakup obuwia i stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe; -  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów; - innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych przez szkołę takich jak: wycieczki szkolne, wyjazdy do kina, teatru itp;
- świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest możliwe udzielenie stypendium w formach przewidzianych w pkt. 1-4.

Stypendium szkolne jest realizowane po przedstawieniu odpowiednich rachunków, faktur itp. potwierdzających poniesione wydatki i ich zaakceptowaniu, wystawionych nie wcześniej niż w miesiącach poprzedzających rozpoczęcie roku szkolnego (lipiec, sierpień).

Wnioski oraz dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące przyznania stypendium szkolnego dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B (tel. 56/686-70-54).

Kompletne wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać:
w terminie: OD 1 WRZEŚNIA DO 15 WRZEŚNIA 2016 R. (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października)

metryczka


Wytworzył: Anna Wojtaszek (8 sierpnia 2016)
Opublikował: Agnieszka Karpińska (8 sierpnia 2016, 11:31:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 489