Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z terenu Gminy Kijewo Królewskie.

Kijewo Królewskie, dnia 17 grudnia 2020 roku.
GOPS.271.2.2020

Zapytanie ofertowego w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro

Zapytanie ofertowe

w sprawie zamówienia publicznego, realizowanego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy zwracamy się z zapytaniem ofertowym o ocenę dostaw, usług.

I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim ul. Chełmińska 7B 86-253 Kijewo Królewskie NIP: 875-144-20-27 tel./fax: 56 686-70-54, e-mail: gops@kijewo.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z terenu Gminy Kijewo Królewskie. Planowany miesięczny zakres usług u jednej osoby będzie wynosił: - zajęcia z pedagogiem dla jednej osoby w wymiarze do 8 godzin miesięcznie, - zajęcia z logopedą dla jednej osoby w wymiarze do 8 godzin miesięcznie, - zajęcia z rehabilitacji ruchowej dla jednej osoby w wymiarze do 10 godzin miesięcznie, - terapia ruchowa z elementami integracji sensorycznej dla jednej osoby w wymiarze do 8 godzin miesięcznie, - terapia neurologopedyczna dla jednej osoby w wymiarze do 8 godzin miesięcznie. Liczba godzin i osób objętych usługami może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) i nie można jej dokładnie określić z uwagi na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów w związku ze zmieniającym się ich stanem zdrowia. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za liczbę godzin oraz liczbę osób objętych usługami. Zamawiający poniesie koszty za faktyczną ilość godzin zrealizowanych usług u poszczególnych osób. Zamawiający wymaga prowadzenia dokumentacji wykonanej usługi tj. karty czasu pracy osoby świadczącej usługi (zawierającej wyszczególnienie ilości godzin świadczonych usług), w której osoba/opiekun własnoręcznym podpisem potwierdzi wykonanie usługi oraz prowadzenie indywidualnej karty klienta zawierającej informacje oceny funkcjonowania społecznego, planu działań i realizacji działań terapeutycznych. Po każdym zakończonym miesiącu, Wykonawca przekazuje do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim w/w dokumentację.

III. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2021 rok – grudzień 2021 rok IV. Wymagane kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r.. Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.): 1. Posiadanie statusu: - przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawa przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. , poz. 1292 z późn.), - fundacji, - stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną. 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. 3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek: - szpitalu psychiatrycznym, - jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, - ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, - innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 4. Ponadto osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a w/w Rozporządzenia, musi posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: - umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, - kształtowania nawyków celowej aktywności, - prowadzenia treningu zachowań społecznych.

V. Miejsce wykonywania usług: Teren Gminy Kijewo Królewskie.

VI. Warunki płatności: Płatność za wykonane usługi przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury i przedłożenia kart czasu pracy oraz indywidualnych kart, o których mowa w pkt. II niniejszego zaproszenia do składania ofert.

VII. Miejsce i sposób składania ofert: 1. Ofertę (zał. nr 1), oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 2) oraz wzór umowy (zał. nr 3) należy złożyć w formie pisemnej mailowo na adres: gops@kijewo.pl, osobiście lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta dotycząca specjalistycznych usług opiekuńczych” do dnia 31.12.2020 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim). 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną.

VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 1. Kryterium wyboru oferty będzie cena brutto za 1 godzinę podaną przez Wykonawcę na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia. 2. Cena brutto realizacji zamówienia za 1 godzinę usług jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia.

IX. Udzielenie zamówienia: 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi ofertę na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z najniższą ceną za 1 godzinę. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia. Podpisanie umowy na wykonanie zadania nastąpi w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 6. Zamawiający zastrzega sobie, że wystawienie faktury nastąpi po zakończeniu usługi w rozliczeniu miesięcznym. Płatność: przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

X. Kontakt: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim – Cecylia Rzeźnikowska, tel. 56 686 70 54, e-mail: gops@kijewo.pl.

Załączniki:
1. Formularz oferty – załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia (18kB) plik
2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia (15kB) plik
3. Wzór Umowy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia. (24kB) plik

dodanie informacji o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (13kB) plik

metryczka


Wytworzył: Cecylia Rzeźnikowska (18 grudnia 2020)
Opublikował: Anna Wojtaszek (18 grudnia 2020, 11:45:55)

Ostatnia zmiana: Anna Wojtaszek (12 stycznia 2021, 15:40:02)
Zmieniono: dodanie informacji o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 644