Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem stałego zameldowania jest Gmina Kijewo Królewskie.

Kijewo Królewskie, dnia 17 grudnia 2020 roku.
GOPS.271.3.2020

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 euro

Zapytanie ofertowe


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie zaprasza do złożenia oferty na: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem stałego zameldowania jest Gmina Kijewo Królewskie. Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 8.

I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie tel. 56 686 70 54, e-mail: gops@kijewo.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach kwoty 30 000 euro, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). CPV: 85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe.

III. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kijewo Królewskie w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Kijewo Królewskie. Zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych, w tym wyżywienia dla osób bezdomnych, prowadzenia pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwijaniu lub wzmacnianiu aktywności i samodzielności osób bezdomnych, usamodzielnianie tych osób oraz przywracanie do życia w społeczeństwie. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na dwie części: a) schronisko dla osób bezdomnych, b) schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia standardu podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, standardu obiektu, w którym mieści się schronisko oraz kwalifikacje osób świadczących w nim usługi, zgodnie z art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896). 3. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych osób bezdomnych w ciągu roku wynosić będzie do 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych oraz do 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Podana przez Zamawiającego liczba osób bezdomnych jest liczbą przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ww. liczby osób w zależności od faktycznych potrzeb w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia bez ponoszenia żadnych konsekwencji, w tym finansowych. 3. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną liczbę osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko. 4. Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej odbywać się będzie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim przyznającej pomoc w tej formie. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. 6. Zamawiający będzie pokrywał koszty pobytu osób skierowanych wyłącznie za czas ich rzeczywistego pobytu w placówce. W związku z powyższym, gdy pobyt osoby bezdomnej w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca – wynagrodzenie Wykonawcy stanowiło będzie iloczyn dni faktycznego pobytu oraz dobowej stawki za pobyt wynikającej ze złożonej oferty. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

IV. Miejsce świadczenia usług. Województwo Kujawsko-Pomorskie.

V. Termin realizacji zamówienia. Od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

VI. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę, 3. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania usług oraz zatrudniona kadra posiada kwalifikacje określone w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), 4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia, 5. spełniają standardy podstawowych usług i minimalny standard obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) w sprawie minimalnych standardów noclegowi, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni z uwzględnieniem zapisów art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.). 6. Zamawiający uzna wyżej wymienione warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia w/w warunki – w oświadczeniu zawartym w treści oferty (zał. nr 2).

VII. Opis sposobu obliczania ceny. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez zamawiającego – zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VIII. Kryteria wyboru oferty. Najniższa cena za jedną dobę usługi zaoferowana przez oferenta – 100%.

IX. Sposób przygotowania oferty. 1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1). 2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. 3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem stałego zameldowania jest Gmina Kijewo Królewskie’’. 4. Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego pokój nr 1, pocztą (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim), na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kijewo Królewskie ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie, pocztą elektroniczną na adres gops@kijewo.pl lub faksem pod nr 56 686 70 54. 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

X. Termin złożenia oferty. Ofertę złożyć należy do dnia 31.12.2020 r. do godz. 12:00.Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Pani Cecylia Rzeźnikowska – Kierownik GOPS w Kijewie Królewskim tel. 56 686 70 54, e-mail: gops@kijewo.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty – załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia (18kB) plik
2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia (20kB) plik
3. Wzór Umowy– załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia. (23kB) plik

dodanie informacji o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (13kB) plik

metryczka


Wytworzył: Cecylia Rzeźnikowska (18 grudnia 2020)
Opublikował: Anna Wojtaszek (18 grudnia 2020, 11:57:54)

Ostatnia zmiana: Anna Wojtaszek (12 stycznia 2021, 15:44:49)
Zmieniono: dodanie informacji o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 285