„Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim stałym miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kijewo Królewskie.

Kijewo Królewskie, dnia 03 stycznia 2022 roku.
GOPS.271.1.2022

Zapytanie ofertowe
w sprawie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej netto mniejszej niż 130 000 zł


Z a p y t a n i e  o f e r t o w e

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie zaprasza do złożenia oferty na:
„Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim stałym miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kijewo Królewskie.
Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 1.

I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim
ul. Chełmińska 7B, 86-253 Kijewo Królewskie
tel. 56 686 70 54, e-mail: gops@kijewo.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto mniejszej niż 130 000 zł", bez zastosowania ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)

III. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług całodobowego schronienia oraz schronienia wraz z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym (kobietom oraz mężczyznom) skierowanych przez Zamawiającego, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kijewo Królewskie w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Kijewo Królewskie. Zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych, w tym wyżywienia dla osób bezdomnych, prowadzenia pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwijaniu lub wzmacnianiu aktywności i samodzielności osób bezdomnych, usamodzielnianie tych osób oraz przywracanie do życia w społeczeństwie.
Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na dwie części:
a) schronisko dla osób bezdomnych,
b) schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia standardu podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, standardu obiektu, w którym mieści się schronisko oraz kwalifikacje osób świadczących w nim usługi, zgodnie z art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).
3. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych osób bezdomnych w ciągu roku wynosić będzie do 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych oraz do 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
4. Podana przez Zamawiającego liczba osób bezdomnych jest liczbą przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ww. liczby osób w zależności od faktycznych potrzeb w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia bez ponoszenia żadnych konsekwencji, w tym finansowych.
5. Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej odbywać się będzie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim przyznającej pomoc w tej formie.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.
7. Zamawiający będzie pokrywał koszty pobytu osób skierowanych wyłącznie za czas ich rzeczywistego pobytu w placówce. W związku z powyższym, gdy pobyt osoby bezdomnej w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca – wynagrodzenie Wykonawcy stanowiło będzie iloczyn dni faktycznego pobytu oraz dobowej stawki za pobyt wynikającej ze złożonej oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

IV. Warunki płatności
1. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną liczbę osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.
2. Zamawiający przekazywać będzie należność na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku/noty księgowej, po pozytywnym zweryfikowaniu zawartych w nim danych.

V. Miejsce świadczenia usług.
Województwo Kujawsko-Pomorskie.

VI. Termin realizacji zamówienia.
Od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

VII. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę,
3. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania usług oraz zatrudniona kadra posiada kwalifikacje określone w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.),
4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie
zamówienia,
5. spełniają standardy podstawowych usług i minimalny standard obiektów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) w sprawie minimalnych standardów noclegowi, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni z uwzględnieniem zapisów art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.).
6. Zamawiający uzna wyżej wymienione warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia w/w warunki – w oświadczeniu zawartym w treści oferty (zał. nr 2).

VIII. Opis sposobu obliczania ceny.
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez zamawiającego – zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

IX. Kryteria wyboru oferty.
Najniższa cena za jedną dobę usługi zaoferowana przez oferenta – 100%.

X. Sposób przygotowania oferty.
1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1).
2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Kijewo Królewskie’’.
4. Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego pokój Kierownika, pocztą (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim), na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kijewo Królewskie ul. Szlachecka 1, 86-253 Kijewo Królewskie, pocztą elektroniczną na adres gops@kijewo.pl lub faksem pod nr 56 686 70 56.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XI. Termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 10.01.2022 r. do godz. 12:00.
Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:
Pani Cecylia Rzeźnikowska – Kierownik GOPS w Kijewie Królewskim tel. 533 737 197, e-mail: gops@kijewo.pl

XII. Po złożeniu oferty cena nie może ulec zmianie.

XIII. Odrzuceniu podlega oferta nie spełniająca wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

XIV. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i będzie najkorzystniejsza w ocenie dokonanej na podstawie kryteriów określonych w pkt. IX.KLAUZULA INFORMACYJNA
Udzielanie zamówień publicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 86-253 Kijewo Królewskie, ul. Chełmińska 7B, e-mailowo: gops@kijewo.pl, telefonicznie: 56 686-70-54.
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: p.mackowiak@jumi2012.pl
3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO oraz ustawy prawo zamówień publicznych przetwarzanie będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.
4. Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kijewie Królewskim
Cecylia Rzeźnikowska

 Załączniki:
2. formularz oferty Schronisko 2022.odt (17kB) plik
3. oświadczenie schronisko 2022.odt (18kB) plik
4. Wzór umowy schronisko 2022.odt (23kB) plik

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (761kB) plik

metryczka


Wytworzył: Cecylia Rzeźnikowska (3 stycznia 2022)
Opublikował: Cecylia Rzeźnikowska (3 stycznia 2022, 13:42:44)

Ostatnia zmiana: Cecylia Rzeźnikowska (11 stycznia 2022, 15:33:10)
Zmieniono: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 465